Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési és süti tájékoztató

ügyfelek, partnerek, álláspályázók, weboldal látogatók és 3. személyek részére

Az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete – „GDPR” – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról – alapján

Ortho-Pszicho-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatja az érintett magánszemélyeket, hogy jelen tájékoztatóban tömör és közérthető formában igyekszik leírást adni az általa végzett személyes adatkezelésekről, az Érintettek jogairól, garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy az megfeleljen az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének, ismert elnevezéssel: a GDPR-nak, és a magyar Infotörvénynek (2011. évi CXII. törvény) amely alapvetően szabályozza a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmét és az ilyen adatok szabad áramlását.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi olyan folyamatára, amely során személyes adat kezelése megvalósul. A Tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart. Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelent Tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.

A Szabályzat célja azoknak a belső szabályoknak és intézkedéseknek az ismertetése, amelyek a megfelelést (compliance) biztosítják az Adatkezelő számára, és azt utólag igazolni is tudja (elszámoltathatóság) mind az adatvédelmi hatóság, mind az Érintett magánszemélyek felé.

Jelen Tájékoztató a valamilyen minőségükben (ügyfél, partner, álláspályázó, 3. személy) érintett természetes személyre vonatkozó személyes adatok Adatkezelő általi adatkezelésre terjed ki, azokról ad tájékoztatást.

 

 1. Adatkezelő

Ortho-Pszicho-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság

Képviselő: Dr. Rónai Márton

Székhely: 1038 Budapest, Csermák Antal utca 23/A

Adószám: 21827721-1-41

Cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám: Cg.01-06-790933

Telefon 06-203-203-971

E-mail: kapcsolat@ronaimarton.hu

 1. Általános fogalmak
 2. a) érintett:bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható);
 3. b) személyes adat:azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (ilyen, az érintettel kapcsolatba hozható adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés);
 4. c) különleges adat:a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 5. d) adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. e) adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. f) adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
 8. g) adatvédelmi incidens:az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 9. h) címzett:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 10. i) „harmadik fél”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 11. j) „az érintett hozzájárulása”:az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

III. Az adatkezelő adatkezelései

3.1. A honlap látogatása

Az Adatkezelőnek Ortho-Pszicho-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

3.2. Kapcsolati űrlap

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő  Ortho-Pszicho-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság weboldalán a kapcsolati űrlap kitöltésekor, valamint ezen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával történik meg.

Az érintettek köre

Valamennyi természetes személy, aki a weboldalon lévő űrlapot beküldi.

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím, üzenet tárgya, üzenet.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a honlapon közzétett üzleti területeken végez tevékenységeket. A honlap felkeresése során lehetőség van elektronikus úton az Adatkezelővel kapcsolatba lépni, annak üzenetet küldeni. A felhasználó által beküldött üzenet feldolgozásra kerül és ez alapján – a tárgyban megjelölt témában – kapcsolatfelvételre kerül sor. Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.

Az adatkezelés időtartama

Az űrlap beérkezését követően a kapcsolódó személyes adatokat 60 napig kezeli az Adatkezelő. Az Adatkezelő az űrlap beérkezését követően arra 15 napon belül érdemben reagál, majd kiküldi válaszát az Érintettnek.

Amennyiben a felhasználó nem reagál az Adatkezelő által kiküldött válaszra 30 napon belül, akkor ennek tényét 15 nap alatt ellenőrzi az Adatkezelő, majd törli az Érintett személyes adatait.

Amennyiben az Érintett a hozzájárulását a 60. napot megelőzően visszavonja, úgy az adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától a visszavonásáig tart. Az Érintett a hozzájárulását bármikor, díjmentesen visszavonhatja elektronikus vagy postai úton. Az Adatkezelő a tudomásszerzést követően 15 napon belül intézkedik a személyes adatok törléséről.

Amennyiben a válaszüzenet kiküldése után, olyan automatikus email üzenet érkezik vissza az Adatkezelőnek, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a hozzájárulást megadó érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó összes személyes adat törlésére intézkedik a tudomásszerzést követő 15 napon belül.

A visszavonáshoz való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 

 

3.3. Hírlevél

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő  weboldalán a hírlevél feliratkozási űrlap kitöltésekor, valamint ezen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával történik meg.

Az érintettek köre

Valamennyi természetes személy, aki a weboldalon lévő űrlapot beküldi.

Kezelt adatok köre

Név, e-mail cím.

Az adatkezelés célja

Az érintett részére hírlevél kiküldése. A hírlevelet az adatkezelő saját marketingtevékenységének elősegítése, piackutatás, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás céljából küldi ki, mely reklámot tartalmazhat.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az érintett utolsó adatfrissítésétől számított 2 évig. Az Érintett a hozzájárulását bármikor, díjmentesen visszavonhatja minden egyes kiküldött hírlevél alsó sorában található “Leiratkozás” linkre való kattintással, illetve elektronikus vagy postai úton. Az Adatkezelő a tudomásszerzést követően 15 napon belül intézkedik a személyes adatok törléséről.

A visszavonáshoz való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 

 

 

 1. Süti tájékoztató

Mik a sütik?

4.1. Általános információk

A süti (cookie) a webszerver által a honlap látogató végberendezésén (jellemzően számítógép vagy mobiltelefon) elhelyezett szöveges fájl, mely a felhasználóra, a weboldal működésére, vagy akár a felhasználó és a webszerver közötti kapcsolatra vonatkozó információt tárol. A webszerver az oldal letöltésekor gyakran ezekből az információkból „dolgozik” és így javítja a felhasználói élményt, vagy nyújt szolgáltatásokat.

A sütik olyan fájlok, amelyeket az Ön által felkeresett webhelyek hoznak létre. A böngészési adatok mentésével megkönnyítik a navigációt. A webldalunk cookie-k segítségével  a következőre képes, illetve társaságunk a cookie-kat az alábbi célból használja:

 • bejelentkezve tarthatják Önt;
 • emlékezhetnek a webhelybeállításaira;
 • helyi szinten releváns tartalmat kínálhatnak Önnek.
 • weboldalunk fejlesztésében nyújtanak számunkra segítséget
 • Weboldalunk használata során megkönnyítik az Ön navigációját, hatékonyabban tudja használni weboldalunk egyes funkcióit
 • egyes sütik információt gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat, annak érdekében, hogy Önnek jobb felhasználói élményt biztosítsuk, ha visszatér oldalunkra. E nyomonkövetés lehetőséget biztosít számunkra arra is, hogy az Önt érdeklő ajánlatokról üzenteket juttsasunk el Ön számára.
 • a sütik Önnek célzott hirdetések elhelyezését is biztosítjhatják más weboldalakon.

4.2. Sütik alapvető típusai

4.2.1. Az oldal működéséhez szükséges sütik

 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”):ezek olyan munkamenet-sütik, amelyek munkamenet-azonosítóra (egy véletlenszerű ideiglenes azonosítószámra) épülnek, és amelyek legkésőbb a munkamenet végén, a böngészőből való kilépéskor lejárnak. Ők a felhasználói adatbevitelt biztosítják, vagyis a felhasználó tevékenységéhez kötődnek a szolgáltatóval történő üzenetváltások (pl. formanyomtatvány kitöltéséhez, vagy egy gombra való kattintás) során.
 • multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”): a videó vagy audió tartalom visszajátszásához szükséges technikai adatok (képminőség, a hálózati kapcsolat sebessége és a pufferelési paraméterek) tárolására használjuk. Ezek a sütik is lejárnak a böngészőprogramból történő kilépéskor.
 • közösségi tartalommegosztó sütik:lehetővé teszik, hogy a közösségi hálózat felhasználói megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. Ezek a sütik törlődnek, amikor a felhasználó „kijelentkezik” a közösségi hálózati platformról, illetve lezárja a böngészőt.

4.2.2. „Kényelmi szolgáltatásokhoz” szükséges sütik

Az ilyen célokkal rendelkező sütik nem tekinthetők „feltétlenül szükségesnek” a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatások nyújtásához, ezért külön jóváhagyás szükséges a használatukhoz.

 • Közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik:amennyiben közösségi hálózatok tagjai bejelentkezett állapotban jóváhagyták az adott közösségi hálózat beállításánál a „követést”, például viselkedés-alapú reklámok megjelenítéséhez.
 • Saját látogatáselemzők:a látogatáselemzők a weboldal látogatottságát mérő statisztikai eszközök, sütiket alkalmaznak. Ezek az eszközök megbecsülik az egyedi látogatók számát, azonosítják a keresőmotorokon leggyakrabban használt azon kulcsszavakat, amelyek az adott weboldalhoz vezetnek, illetve nyomon követik egyes webnavigációs kérdéseket. Ők kizárólag saját összesített statisztikákra vonatkozó célokra, a látogatói igények gyorsabb, pontosabb kiszolgálására szolgálnak. 

4.2.3. Teljesítmény méréshez szükséges sütik

Analitikai célú sütik kezelése (Google Analytics): jelen weboldal a Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics (a továbbiakban: GA) a felhasználók számítógépén tárolt „sütik” (lásd fentebb), szövegfájlok segítségével elemzi a webhelyen létrejött felhasználói interakciókat, vagyis ezek a sütik információt gyűjtenek a weboldal használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében a honlap üzemeltetője nem gyűjt személyes adatokat, nem tárolja az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik, mindaddig, amíg Ön a statisztikai célú sütik használatához hozzá nem járul.). A „sütikben” tárolt, weboldal használatára vonatkozó információk a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Jelen weboldal aktiváltatta az IP-címek anonimizálását, így a webhely felhasználók IP-címét a Google az Európai Uniós tagállamokban, illetve az Európai Gazdasági Térség szerződő országaiban az adatgyűjtés lehető legkorábbi szakaszában lerövidíti, és anonimmá teszi.  

A fenti információkat a Google a webhelyek üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a webhelyek használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. Ennek ellenére Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket.

A sütik tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. A hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Azok a látogatóink, akik nem szeretnék, hogy a GA jelentést készítsen a jelen honlapon folytatott tevékenységükről, telepíthetik a GA ún. letiltó böngészőbővítményét. Ez a kiegészítő arra utasítja a GA-t, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha le szeretné tiltani a GA webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót!

Kérjük figyeljen arra, hogy a letiltó böngészőbővítmény csupán közvetlenül a letöltésre használt böngésző és számítógép esetében fut, a letöltést követően már ne deaktiválja vagy törölje a letiltó bővítményt, ellenkező esetben a böngészője helyreállítja magát és GA alkalmazás újra működőképes lesz. Az adatgyűjtés a Google Analytics-on keresztül is megakadályozható. Ebben az esetben egy „Opt-Out-Süti” lesz a számítógépére helyezve, ami a jövőbeli látogatási információk gyűjtését megakadályozza. 

4.2.4. „Remarketing” sütik

A honlap üzemeltetője a látogatószám növelése céljából a Google AdWords hirdetési célú szolgáltatását (úgynevezett remarketing sütiket) használja. Ezek segítségével célzott hirdetések jeleníthetők meg az oldal látogatói számára, amennyiben a jelen honlapot korábban gmail fiókjukba bejelentkezett állapotban böngészték. A Google AdWords a Google kattintás alapú hirdetési rendszere, amely az internet felhasználók szármára keresési és böngészési szokásaik alapján személyre szabott hirdetéseket jelenít meg.

A remarketing egy olyan marketing eljárás, amely lehetővé teszi azt, hogy a honlapunkat meglátogató felhasználó számára – honlapunk elhagyása után – egy későbbi időpontban, böngészés közben személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg. A remarketing szolgáltatást a Google részben a fentiekben már ismertetett sütik segítségével biztosítja.

Az adatokat ezek a sütik személyhez nem kötik. A hirdetések megjelenítését az Ön további böngészési szokásainak függvényében a Google AdWords végzi. Amennyiben Ön nem szeretne ilyen hirdetéseket látni, azt a következő oldalon tilthatja le: Google Settings, illetve Google Analytics opt-out.

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/. A Google Adwords által használt sütiket pedig a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint. További információ: https://support.google.com/ads/answer/2662850?hl=hu

 

4.3. Az oldal működéséhez szükséges sütik

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása, az Adatkezelő jogos érdeke. 

Az érintettek köre

A honlap látogatói.

Kezelt adatok köre

 

Az adatkezelés célja

A weboldal kényelmes, testre szabott böngészése a felhasználó által. A felhasználó azonosítása, az egyes munkamenetek azonosítása, hozzáférésre használt eszközök azonosítása. A weboldal megfelelő működésének biztosítása.

Az adatkezelés időtartama

Munkamenet sütik esetében a webhely látogatásának időtartamáig. A Használatot elősegítő sütik esetében 6 hónapig vagy a süti törléséig.

 

4.4. Statisztikai célú sütik

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása.

Az érintettek köre

A honlap látogatói.

Kezelt adatok köre

_ga, _gid, _gat, _gac_<property-id>

Az adatkezelés célja

Információk gyűjtése arról, hogy a látógató hogyan használja a weboldalt.

Az adatkezelés időtartama

_ga

beállítások alapján vagy alapértelmezés szerint 2 év

_gid

beállítások alapján vagy alapértelmezés szerint 24 óra

_gat

beállítások alapján vagy alapértelmezés szerint 1 perc

_gac_<property-id>

beállítások alapján vagy alapértelmezés szerint 90 nap

 

 

4.5. Statisztikai és reklámcélú sütik

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása.

Az érintettek köre

A honlap látogatói.

Kezelt adatok köre

Google Adwords konverziós kód, Google Adwords remarketing kód, Google Analytics remarketing funkció, Facebook konverziós kód, Facebook remarketing kód.

Az adatkezelés célja

Releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása és tárolása.

Az adatkezelés időtartama

Sütitől függően 90 napig, 18 hónapig vagy 2 évig.

 

 1. Az adatok tárolása és biztonsága

Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint

 • a kezelt adatok sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;
 • bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;
 • rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban.

A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

Adatkezelő a kezelt adatokat információbiztonsági védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. Minden, jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezeléssel érintett személyes adat különböző szoftverek adatbázisában van letárolva. Ezek földrajzi, fizikai helyei az adott szoftverek és tárhelyek szerint a következő:

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: BlazeArts Kft., cím:  1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.,  weboldal címe: www.forpsi.hu

Hírlevélszoftver szolgáltató

 

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az Érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az Érintett az Info törvény 14. §-a alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, illetve a 21. §-ban foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

 

VII. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

7.1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog

Az Érintett írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az Érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. Az Adatkezelő ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítja vagy helyesbíti, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. Az Adatkezelő az Érintettet erről az Érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

Az Adatkezelő abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

 • a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az Érintett sem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, vagy
 • az Érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

7.3. A törléshez való jog

Az Érintett írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége az Adatkezelőnek, úgy az Adatkezelő az Érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről az Érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

7.4. A zároláshoz való jog

Az Érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatát az adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat, és erről az Érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az Érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet.

Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti az Érintett,

 • ha az Érintett vitatja az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára),
 • ha az adatok törlésének lenne helye, de az Érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit (a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára),
 • ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig).

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

7.6. A jogorvoslathoz való jog

7.6.1. Adatkezelővel történő vitarendezés

Az Érintett a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket az Adatkezelőnél szóban, telefonon az alábbi telefonszámon: 06-203-203-971 vagy írásban személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy a következő email címen: kapcsolat@ronaimarton.hu jelenthetik be.  Az Adatkezelő egyéb elérhetőségi adatai az I pontban találhatóak.

7.6.2. Panasztételhez való jog

Amennyiben Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Adatkezelővel nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36(1)3911400
Telefax: +36(1)3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Web: naih.hu

7.6.3. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait.

Az Adatkezelővel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek

VIII. Egyéb tájékoztatások

8.1. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

Az Érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat az Érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal (közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban) meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az Érintett nem tett ilyen nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető jogokat az Érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az Érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

 

Ez a weboldal is sütiket használ!
A kényelmes böngészési élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. A weboldalon megtekintheti az Adatkezelési és Süti Tájékoztatónkat (PDF).
Szükséges:
Az weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik. Ezek nélkül a weboldalt nem lehet megtekinteni.
Statisztikai:
A weboldal statisztikáinak elemzésével tudjuk weboldalunkat hatékonyabbá tenni, hogy a lehető legmagasabb felhasználói élményt nyújtsuk kedves látogatóinknak. Ezért gyűjtünk statisztikai adatokat a Google Analytics segítségével, amely kizárólag az IP címeket tárolja a személyes adatok közül.
Reklámcélú:
Azért települnek ezek a sütik, hogy a felhasználók számára egyedi ajánlatot, és számára releváns, érdeklődési körébe tartozó reklámajánlatokkal tudjuk megcélozni.
Sütik működésének megtekintése Elfogadom